Professional Certification

Изключителното качество на нашите услуги е гарантирано от уникална комбинация от международно призната професионална сертификация постигната от нашия екип през годините.

Дипломиран експерт-счетоводител – сертификат, издаден от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). Институт на дипломираните експерт-счетоводители/ИДЕС институт/е единствената национална професионална организация за всички дипломирани експерт-счетоводители в България.

 

Сертифициран експерт-счетоводител – сертификат, издаден от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) в Обединеното кралство. ACCA (Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители) е световната структура на професионалните счетоводители с 170 000 членове и 436 000 студенти в 180 страни.

Сертифициран вътрешен одитор – сертификат, издаден от Международния Институт на Вътрешните Одитори, единствената глобално призната сертификационна програма за вътрешни одитори.

Сертифициран одитор на финансовите услуги – сертификат, издаден от Международния Институт на Вътрешните Одитори. Сертификатът е специално предназначен за одитори в банкови и кредитни институции, застрахователни и презастрахователни дружества, инвестиционни дружества, финансови регулатори и борси.

Сертифициран одитор в публичния сектор – сертификат, издаден от Международния Институт на Вътрешните Одитори. Специално разработен за одиторите, практикуващи в публичния сектор на всички нива - одит на фондове, субсидии, проверка за съответствие със законодателството, конфиденциалност и прочие.

Сертифициран за управление на риска – сертификат, издаден от Международния Институт на Вътрешните Одитори. Специално разработен за вътрешни одитори и специалисти по управление на риска, с отговорност и опит в предоставянето на увереност по отношение на риска, процесите на управление, осигуряване на качеството и самооценка на контрола.

Сертификат за самооценката на контрола, издаден от Международния Институт на Вътрешните Одитори

Сертифициран одитор на информационни системи – сертификат, издаден от Международната асоциация за одит и контрол на информационни системи. Сертификатът е глобално признат, предназначен за професионалисти, които извършват одит, контрол и сигурност на информационни системи.